FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अपाङ्ग परिचय पत्र बितरण कार्यविधि -२०७६ ७७/७८ 03/16/2021 - 13:27 PDF icon १८. अपाङ्ग परिचय पत्र बितरण कार्यविधि १ -२०७६.pdf
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 11/26/2020 - 16:11 PDF icon २१. संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७.pdf
कृषि तथा पशुपन्छी पालन अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि ७७/७८ 11/24/2020 - 12:37 PDF icon २२. कृषि तथा पशुपन्छी पालन अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि अन्तिम.pdf
आरुघाट गाउँपालिक ब्यबसाय दर्ता कार्यविधि २०७६ ७७/७८ 10/14/2020 - 13:03 PDF icon १९. आरुघाट गाउँपालिक ब्यबसाय दर्ता कार्यविधि २०७६.pdf
घ बर्गको इजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि -२०७५ ७७/७८ 10/14/2020 - 12:59 PDF icon १३. घ बर्गको इजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि -२०७५.pdf
न्यायिक समितिको गठन कार्यविधि २०७५ ७७/७८ 10/14/2020 - 12:58 PDF icon १२. न्यायिक समितिको गठन कार्यविधि २०७५.pdf
आरुघाट गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका,२०७५ ७७/७८ 10/14/2020 - 12:57 PDF icon ११. आरुघाट गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका,२०७५.pdf
गाउँ-सभा संचालन कार्यविधि २०७५ ७७/७८ 10/14/2020 - 12:54 PDF icon १०. गाउँ-सभा संचालन कार्यविधि २०७५.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि)२०७५ ७७/७८ 10/14/2020 - 12:53 PDF icon ९. गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि)२०७५.pdf
आधारभूत परिक्षा कार्यविधि -२०७४ संसोधन २०७५ ७७/७८ 10/14/2020 - 12:53 PDF icon ८. आधारभूत परिक्षा कार्यविधि -२०७४ संसोधन २०७५.pdf

Pages