FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धि निर्देशिका, २०७८ ७८/७९ 07/22/2022 - 13:11 PDF icon सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड.pdf
आरुघाट गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन–२०७९ ७९/८० 07/19/2022 - 12:55 PDF icon आरुघाट गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन 2079.pdf
टोल विकास समिति गठन तथा परिचालन कार्याविधि २०७७ ७७/७८ 06/08/2022 - 10:49 PDF icon टोल विकास समिति गठन तथा परिचालन कार्याविधि २०७७ (2).pdf
शिक्षक दरवन्दी मिलान तथा विद्यालय गाभ्ने र तह घटाउने वा बढाउने कार्यविधि,२०७६ ७५/७६ 06/08/2022 - 10:40 PDF icon शिक्षक दरवन्दी मिलान तथा विद्यालय गाभ्ने र तह घटाउने वा बढाउने कार्यविधि,२०७६.pdf
आरुघाट गाउँपालिका मर्मत सम्भार कोष संचालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 06/08/2022 - 10:36 PDF icon १७. मर्मत सम्भार कोष कार्यविधि २०७६.pdf
आरुघाट गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका,२०७५ ७४/७५ 06/07/2022 - 15:16 PDF icon ११. आरुघाट गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका,२०७५.pdf
फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०७८ ७८/७९ 06/07/2022 - 13:48 PDF icon आरुघाट गाउँपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा बनेको विधेयक २.pdf
आरुघाट गाउँपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी ऐन, २०७८ ७८/७९ 06/07/2022 - 13:43 PDF icon पालिकाको कृषि ऐन २०७८_.pdf
आरुघाट गाउँपालिका कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धी ऐन, २०७८ ७८/७९ 06/07/2022 - 13:37 PDF icon आरुघाट गाउँपालिका कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धी ऐन.pdf
आरुघाट गाउँपालिकाको सुशासन तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७८ ७८/७९ 06/07/2022 - 13:31 PDF icon सुशासन तथा व्यवस्थापन ऐन-1 (1).pdf

Pages