FAQs Complain Problems

आधारभूत शिक्षा परीक्षा व्यबस्थापन कार्यविधि-२०७४ (पहिलो पटक संशोधन २०७५ )

आरुघाट गाउँपालिकाले आधारभूत शिक्षा परीक्षा व्यबस्थापन कार्यविधि-२०७४ को पहिलो संशोधन  गरी मिति २०७५/०९/३० गतेको गाउँ कार्यपालिकाबाट संशोधित कार्यविधि  स्वीकृत गरी प्रारम्भ भयो |

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: