FAQs Complain Problems

आरुघाट गाउँपालिकाको गाउँसभा सञ्चालन कार्यविधि- २०७५

मिति: २०७५/१/११ गते आरुघाट गाउँकार्यपालिकाबाट स्वीकृत 

मिति : २०७५/१ १६ गतेको हिउँदे अधिबेशनको सभाबाट पारित 

मिति : २०७५/१/३० गतेको प्रमाणीकरण र प्रकाशन  

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: