FAQs Complain Problems

७४/७५

आरुघाट गाउँपालिका भित्रका गुनासोबाट फर्छयोट भएका भूकम्प पिडित लाभग्राहीको सुची |

दस्तावेज: 

आरुघाट गाउँपालिकाको गाउँसभा सञ्चालन कार्यविधि- २०७५

मिति: २०७५/१/११ गते आरुघाट गाउँकार्यपालिकाबाट स्वीकृत 

मिति : २०७५/१ १६ गतेको हिउँदे अधिबेशनको सभाबाट पारित 

मिति : २०७५/१/३० गतेको प्रमाणीकरण र प्रकाशन  

Pages